Strona główna Artykuły Studenci wyższych szkół technicznych

Studenci wyższych szkół technicznych

298
0

Od ponad 10 lat możemy obserwować spadek liczby studentów na polskich uczelniach, choć przebiegał on inaczej w różnych typach szkół – wyższe szkoły techniczne odnotowują spadek studentów dopiero od roku akademickiego 2013/2014.

W wyższych szkołach technicznych obserwujemy zdecydowanie mniejszy spadek liczby studentów: z 1549877 studentów w roku akademickim 2013/2014 do 1288989 w roku akademickim 2017/2018. Spadek ten jest porównywalny wśród studentów jak i studentek.

Studentki wyższych szkół technicznych

Studentki wyższych szkół technicznych w roku akademickim 2017/2018 stanowiły około 37% wszystkich studiujących na uczelniach tego typu. Ogółem wśród studiujących osób kobiety stanowią 58%, a w grupie studiujących na kierunkach z obszaru nauk technicznych kobiet jest 29%.

Od roku akademickiego 2013/2014 obserwujemy spadek bezwzględnej liczby studentek, na uczelniach technicznych, co jest związane z ogólnym trendem spadku liczby studentów. Jednocześnie na stałym poziomie (około 37%) utrzymuje się procentowy udział kobiet wśród studentów wyższych szkół technicznych.

Struktura ze względu na płeć studiujących w wyższych szkołach technicznych w latach 2014-2018 ustabilizowała się: kobiety stanowią około 37% wśród studentów szkół wyższych technicznych. Oznacza to niemalejące zainteresowanie studentek studiami na kierunkach technicznych – rozkład studentek między różnymi typami szkół wyższych od pięciu lat niewiele pozostaje niezmienny: około 35% kobiet wybiera uniwersytety, ponad 13% wyższe szkoły techniczne i ekonomiczne. Szkoły pedagogiczne wybiera około 4% studiujących kobiet, a szkoły medyczne prawie 6%.

Źródło: Raport „Kobiety na politechnikach 2018”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy