Strona główna Artykuły
0

 

 

Obecnie uczelnie wkładają dużo wysiłku w badania naukowe oraz w praktyczne wprowadzanie wypracowanych rozwiązań. Przepływ wyników badań do gospodarki jest niezbędny, by innowacyjność stała się faktem. Opracowane przez naukowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nowe rozwiązania trafiają do współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych, unowocześniając przemysł i rolnictwo. Uczelnia współpracuje z przedsiębiorstwami na wiele sposobów. To z firm otrzymujemy informacje, jak kształcić studentów, by lepiej mogli odnaleźć się na rynku pracy. Wskazówki z praktyki (przedsiębiorstw, jednostek gospodarczych) są bardzo cenne w procesie kształtowania programów dydaktycznych. Często te właśnie przedsiębiorstwa zatrudniają naszych absolwentów, oczekując od nich konkretnych kwalifikacji. Poszerzamy programy studiów o kierunki potrzebne gospodarce i staramy się, by nasi absolwenci mieli jak największe szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. W SGGW powstaje wiele firm w Inkubatorach Przedsiębiorczości, organizujemy targi pracy, realizujemy rozbudowany program praktyk i staży zawodowych oraz zapewniamy studentom szeroki wachlarz praktyk zagranicznych. Studenci biorą też udział w pracach badawczych zlecanych przez przedsiębiorstwa. Na wielu kierunkach studiów zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści z różnych przedsiębiorstw. Staramy się przygotować naszych studentów do przyszłego życia zawodowego także w roli młodych przedsiębiorców, podejmujących nowe inicjatywy, tworzących nowe miejsca pracy – zarówno dla siebie, jak i innych – Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW.

 

Współpraca z rynkiem pracy jest obecnie jednym z priorytetów rozwoju naszej uczelni. Zadania związane z ułatwianiem absolwentom wejścia na rynek pracy czy znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich wykształceniu zostały m.in. zapisane w strategii rozwoju naszej uczelni na lata 2013–2020 i są przez nas konsekwentnie realizowane na różnych poziomach. Pamiętając o tym, że nie kształcimy „do zawodu”, ale raczej „dla świata”, i to takiego, który nasi absolwenci są w stanie twórczo i pozytywnie kształtować, coraz bardziej otwieramy się na biznes i zapraszamy przedstawicieli pracodawców w mury naszej uczelni. Z jednej strony służą temu działania podejmowane przez uniwersyteckie Biuro Karier – m.in. coroczne Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery, podczas których studenci i absolwenci naszej uczelni poznają bliżej oczekiwania pracodawców, zapoznają się z ofertami pracy, praktyk, staży zawodowych. Kolejnym projektem realizowanym przez Biuro jest Program Mentoringowy, z roku na rok cieszący się coraz większym zainteresowaniem pracodawców i studentów. Oprócz tego oczywiście wykłady, szkolenia, warsztaty prowadzone przez przedstawicieli biznesu dla naszych studentów, mające na celu przybliżanie im wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a także uczące, jak z sukcesem przejść proces rekrutacji i rozwijać kompetencje istotne z punktu widzenia danej firmy. Prowadzimy także liczne działania podejmowane bezpośrednio przez wydziały dla swoich studentów. I są to nie tylko typowe spotkania z pracodawcami, podczas których studentom przedstawiana jest możliwa ścieżka kariery w danej firmie, ale także w coraz szerszym zakresie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie praktyków w procesie kształcenia studentów. Pracodawcy obecni są również na wydziałach jako członkowie rad pracodawców (rad interesariuszy), w których m.in. współtworzą i opiniują programy kształcenia oraz przekazują istotną wiedzę na temat swoich oczekiwań względem absolwentów. Mówiąc o współpracy uniwersytetu z biznesem, nie sposób pominąć Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego, którego jednym z istotnych zadań będzie opracowanie pewnych strategicznych założeń dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem zewnętrznym na wielu poziomach, w tym oczywiście także w zakresie optymalnego dopasowania oferty edukacyjnej do zachodzących zmian społecznych i gospodarczych – Prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Dla studentów i absolwentów SGH bliska współpraca uczelni z pracodawcami ma bardzo duże znaczenie. Przyciągamy zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy podczas studiów chcą rozwijać kompetencje dające im przewagę na rynku pracy. Bez ścisłego – tego codziennego, ale też strategicznego – współdziałania z pracodawcami nie osiągnęlibyśmy tak dobrych efektów, o jakich mówią wyniki m.in. ministerialnego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA). Przede wszystkim dajemy studentom dużą swobodę działania w bardzo dynamicznych, nastawionych innowatorsko projektach kół naukowych i organizacji, których w SGH jest kilkadziesiąt. Dedykowany serwis, dostępny pod adresem www.kariera.sgh.waw.pl, opublikował w zeszłym roku 4200 ofert pracy oraz prawie 2500 krajowych i zagranicznych propozycji praktyk i staży. Bardzo dokładnie analizujemy zapotrzebowanie rynku pracy i natychmiast na nie reagujemy, dokonując zmian w programach kształcenia. Firmy zrzeszone w Klubie Partnerów SGH wzbogacają naszą ofertę dydaktyczną: studenci mogą uczestniczyć w nieograniczonej liczbie seminariów, warsztatów, jak również programów edukacyjnych oraz wykładów współtworzonych przez przedsiębiorstwa z wykładowcami z SGH. Mam tu na myśli takie programy, jak „Studiuj praktycznie” lub „Partnerzy SGH doradzają”. Strategicznie uczelnię wspiera Rada Klubu Partnerów. SGH jako jedyna polska uczelnia należy do stowarzyszenia CEMS – aliansu korporacji i uczelni kształcących w zakresie zarządzania. Dzięki tej współpracy studenci SGH mają unikalną szansę zdobywania doświadczenia przydatnego w pracy na najwyższych, międzynarodowych szczeblach zarządczych już podczas studiów. Dbanie o pozycję absolwentów na rynku pracy polega na stałej, ścisłej współpracy z firmami, promowaniu postawy przedsiębiorczej i ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia, w którym szczególną rolę odgrywają wykładowcy z praktycznym doświadczeniem –  Prof. Marek Rocki, rektor SGH.

 

Przygotowanie absolwenta, który spełnia oczekiwania pracodawców, jest dziś wyzwaniem dla każdej uczelni. Uniwersytet Gdański podjął w tym zakresie szerokie działania. Poszerzamy ofertę edukacyjną i coraz więcej nowych kierunków ma profil praktyczny. Powstają w oparciu o wiedzę, doświadczenie i oczekiwania pracodawców. Wiele z nich to kierunki interdyscyplinarne, co poszerza szanse absolwentów na rynku pracy. To m.in. biologia medyczna, neurobiopsychologia, aplikacje informatyczne w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe czy studia w języku angielskim. Studenci muszą dzisiaj zdobywać zawodowe doświadczenia już w trakcie studiów. Na UG służy temu przede wszystkim rozbudowany system praktyk i staży, które studenci odbywają w Polsce i za granicą. Od wielu lat prowadzimy unikatowy program praktyk dobrowolnych – to dodatkowe staże w największych i najlepszych profilowanych instytucjach oraz przedsiębiorstwach w Polsce. Korzystając z dofinansowania w ramach unijnych programów, rozbudowujemy Bałtycki Kampus UG. W nowych budynkach wydziałów studenci korzystają z laboratoriów i pracowni, które pozwalają im praktycznie przygotowywać się do zawodu. Są to między innymi nowocześnie wyposażone pracownie translatorskie, studio radiowe, niebawem otwieramy także studio telewizyjne, specjalistyczne laboratoria na wydziałach eksperymentalnych, pracownie na wydziałach Ekonomicznym i Zarządzania. Poszerzamy współpracę z pracodawcami, wychodząc poza obszar praktyk i staży. Podpisujemy z nimi umowy o współpracy w zakresie dydaktycznym, naukowym, organizacyjnym. Szerokie działania prowadzi Biuro Karier UG. Pomaga w zdobywaniu pierwszego zatrudnienia, prowadzi praktyki i staże, organizuje spotkania z pracodawcami i targi pracy. W zakresie działań na rzecz absolwentów na rynku pracy jest jeszcze dużo do zrobienia, ale cieszy nas, że nasze dotychczasowe starania przynoszą efekty. Mamy znakomitych i znanych absolwentów, cieszą nas ich sukcesy, ale warto także przypomnieć, że w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, które przygotowała firma Sedlak & Sedlak za rok 2016, absolwenci studiów magisterskich UG znaleźli się na drugim miejscu w Polsce wśród uniwersytetów – Dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor nadzwyczajny, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.